VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec zbirke osebnih podatkov

DRUŠTVO ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT ETEOS

Gosposka ulica 2

3000 Celje

E-mail: eteos.zdt@gmail.com, info@instituteteos.si

Tel. št.: 031 555 877

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba: alenka.gabrovec@gmail.com

Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Društvo zakonski in družinski inštitut ETEOS osebne podatke, ki jih na spletni strani pridobi obdela v skladu z ustreznimi zakoni in pravicami določenimi v Ustavi RS.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov je zakoniti zastopnik društva Alenka Gabrovec, ki podatke uporablja izključno v skladu z zakoni.

Informacije o prenosih osebnih podatkov

Podatki pridobljeni na spletni strani Društva zakonski in družinski inštitut ETEOS se ne prenašajo tretji osebi, razen v primeru, ko zakon veleva drugače.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Varnost zbranih osebnih podatkov

Osebni podatki so varovani skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov.

Izjava je bila nazadnje posodobljena decembra 2022.

Evidence dejavnosti obdelave

Društvo zakonski in družinski inštitut ETEOS kot upravljavec osebnih podatkov vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v katerih je natančno opredeljen namen obdelave, opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov ter rok hrambe osebnih podatkov.